Tuesday, 07.07.2020, 12:09 PM
My site

Bilvashtakam


 

Bilvashtakam

tridaLaM triguNAkAraM trinetraM cha triyAyushham.h .
trijanmapApasaMhAraM ekabilvaM shivArpaNam.h ..

trishAkhaiH bilvapatraishcha hyachchhidraiH komalaiHshubhaiH .
shivapUjAM karishhyAmi hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

akhaNDa bilva patreNa pUjite nandikeshvare .
shuddhyanti sarvapApebhyo hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

sALagrAma shilAmekAM viprANAM jAtu chArpayet.h .
somayaJNa mahApuNyaM hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

dantikoTi sahasrANi vAjapeye shatAni cha .
koTikanyA mahAdAnaM hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

laxmyAstanuta utpannaM mahAdevasya cha priyam.h .
bilvavR^ixaM prayachchhAmi hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

darshanaM bilvavR^ixasya sparshanaM pApanAshanam.h .
aghorapApasaMhAraM hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

kAshIkshetranivAsaM cha kAlabhairavadarshanam.h .
prayAgamAdhavaM dR^ishhTvA hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

mUlato brahmarUpAya madhyato vishhNurUpiNe .
agrataH shivarUpAya hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

bilvAshhTakamidaM puNyaM yaH paThet.h shivasannidhau .
sarvapApa vinirmuktaH shivalokamavApnuyAt.h ..


Login form
Search
Our poll
Rate my site
Total of answers: 38
Site friends
 • Create a free website
 • Online Desktop
 • Free Online Games
 • Video Tutorials
 • All HTML Tags
 • Browser Kits
 • Statistics

  Total online: 1
  Guests: 1
  Users: 0